مصاحبه با برادر محمد اوصانلو پیرامون شهید ابوالفضل نوری

شناخت من از ایشان از اوایل شروع انقلاب بود که با او آشنا شدم تا آنجا که می توانستم دلم می خواست با او باشم زمانی در سپاه فعالیت چشمگیری داشتند همچنین در پایگاههای مقاومت بسیج فعالیت داشتند فرد با سوادی بودند ادامه مطلب