مادر، شادی روح من بعد از شهادتم به صبر و استقامت تو در مقابل این پیش آمد است. در این برهه از زمان که بیشتر کشورهای دنیا بر علیه انقلاب اسلامی ایران قد علم کرده اند که به خیال خام خود این انقلاب الهی را از پای در آورند همه آنها بدانند که این آرزو را به گور خواهند برد و ما تا آخرین قطره خون در مقابل این ابر جنایتکاران که در راس آنها شیطان بزرگ آمریکا قرار دارد ایستادگی خواهیم کرد و دین خود را به اسلام و انقلاب و امام عزیز ادا خواهیم کرد.
مادر عزیز دوست داشتم در دوران پیریت عصای دستت باشم و تلافی روزهای سختی را که در راه بزرگ کردنم کشیده بودی در آورم اما چه کنم که دین و عزت ناموس اسلام در خطر بود و من و امثال من باید می رفتیم تا اسلام و قران می ماند مادر جان من ننگ داشتم از اینکه مثل خارهای خشک بیابان با هر بادی سوت بزنم و اصل را رها کنم و به حاشیه بپردازم.

مادرم مبادا پیش این و آن گریه کنی و دست به صورت بری که ازاین کار تو دشمنان خوشحال و دوستان ناراحت می شوند . در این برهه از زمان که کشورهای دنیا دست به دست هم داده ان تا این انقلاب را از پای در آورند همه انها بدانند که این آرزو را باید به گور ببرندو ما تا آخرین قطره خون خود در مقابل ابر جنایتکاران ایستادگی خواهیم کرد .

چنانچه امام عزیزمان می فرمایند ما مثل امام حسین وارد جنگ شده ایم و باید مثل امام حسین به شهادت برسیم. وصیت من به خانواده ام این است که بعد از شهادت من ناراحت نشوند چرا که من امانتی در بین شما بودم و این امانت باید به صاحب اصلی خودش که همانا خداست برگردد.