جهانبخش کرمی:
یادم هست که در ضلع جنوبی جزیرة مجنون شهید اشتری هر شب یک گروهان را جهت کندن کانال می‌بردند. تازه کانال آماده شده بود که دشمن پاتک زد و از زمین و هوا آتش می‌ریخت، ولی شهید اشتری در آن کانال با تمام قوا مقاومت می‌کرد و هر چه دشمن پاتک می‌زد، با شکست مواجه می‌شد و پا به فرار می‌گذاشتند. شش شبانه روز در آنجا مقاومت و پایداری می کردند، به طوری که حتی شهید زین الدین نیز باور نمی‌کردند که در آن کانال چنین مقاومتی سرسختانه‌ای کنند
بعد از این عملیات شهید سرلشکر زین الدین علاقة خاصی به شهید اشتری پیدا کرده بود، حتی لحظه‌ای مایل نبود که شهید اشتری از جلوی چشمانش کنار رود و آنچنان به شجاعت، دلیری و مخلص بودن وی ایمان آورده بود که حساب جداگانه‌ای برای او باز کرده بود و همیشه سعی می‌کرد در کارهای مهم و حساس از نقطه نظرات و پیشنهادات ایشان بهرة کافی ببرند.