شهید احمد یوسفی یکی از افرادی بودند سنگ بنای سپاه ناحیه زنجان را نهادند و عضو شورای سپاه بودند بینش ایشان نسبت به علمشان خیلی بیشتر بود و من الان هم تعجب می کنم